Proč je nutné provádět elektrorevize?

Za každé elektrické zařízení odpovídá jeho provozovatel a jeho povinností je vyhledávat rizika, předcházet jim a udržovat elektrická zařízení bezpečná. Závada na elektroinstalaci je častou příčinou vzniku požárů.

Revize je soubor úkonů, jejímž výsledkem je revizní zpráva. Zpráva dává provozovateli obrázek o stavu elektrického zařízení a jasně uvádí zjištěné závady a doporučení pro minimalizaci a předcházení rizik.

 • Hlavním důvodem provádění revizí je ujištění jak provozovatelů tak uživatelů objektů či zařízení, že instalace, zařízení či spotřebič jsou užívání bezpečné.
 • Posouzení výchozího stavu elektroinstalací, hromosvodů, elektrospotřebičů, ručního elektrického nářadí, rozvaděčů a strojů revizním technikem je uzákoněno zákonnými předpisy – např. zákoníkem práce (zákon č. 174/68 Sb., č. 488/2000 Sb.)
 • Také pravidelné revize elektro mají své zákonné ustanovení – bez nich pozbývá po vypršení výchozí revize její platnost
 • Neprovádění revizí je porušením zákona ze strany organizace provozující zařízení či instalaci a je citelně postihováno inspektoráty bezpečnosti práce při kontrolách či vyšetřování pracovních úrazů a majetkových škod.
 • Nastane-li úraz elektrickým proudem u osoby používající zařízení či instalaci, je platný doklad o revizi elektro zařízení dokumentem, kterým prokazuje provozovatel míru svého zavinění.
 • Neexistence protokolu elektro revize je téměř vždy pokládáno za důkaz, že viníkem úrazu je provozovatel objektu či zařízení, na němž úraz nastal.
 • Pojištění provozovatele proti škodě způsobené zaměstnancům nebo třetím osobám pozbývá účinnosti, nemůže-li se provozovatel prokázat platným protokolem revize zařízení.

Jak se revize provádí?

Prvním úkolem revizního technika je kontrola dokladů k instalaci - dokumentace skutečného provedení, protokol o určení vnějších vlivů, schémata rozvaděčů případně výchozí a periodická revizní zpráva. Po kontrole dokladů následuje prohlídka zařízení. Jedná se o vizuální kontrolu zařízení, zda není poškozeno a je vhodně voleno s ohledem na prostředí, ve kterém je instalováno. Dalším krokem je měření. V této fázi revize je nutné instalaci vypnout, aby bylo možné provést všechna potřebná měření. Tím provedení revize končí a revizní technik musí vypracovat revizní zprávu. V revizní zprávě objektivně posoudí stav zařízení, uvede případné závady a doporučení. Závěrem zprávy je jednoznačné stanovisko, zda zařízení je nebo není schopné bezpečného provozu. Nakonec se revizní zpráva v písemné podobě předá provozovateli zařízení.

Jaké druhy revizí existují?

 1. výchozí revize - každé nové elektrické zařízení (tj. i instalace) musí být před uvedením do provozu odborně prověřeno
 2. pravidelné revize - všechny budovy sloužící k administrativním, provozním, výrobním, skladovým účelům a budovy sloužící ke shromažďování osob musí být pravidelně odborně prověřovány pravidelnou revizí. Pravidelné revize evidujeme a sami Vás na ně upozorníme před vypršením lhůty.
 3. mimořádné revize – provádí se v případě pokud je provedena úprava stávající elektroinstalace, nebo pokud je vyměněna stará část elektroinstalace za novou, pokud se změní majitel nebo nájemce elektrického zařízení.

A dále se dělí podle druhu revidovaného elektrického zařízení na:

 • revize elektroinstalací
 • revize spotřebičů
 • revize ručního nářadí

Jaké přístroje pro elektrorevize používáme?

Pro elektro revize a revize hromosvodů používáme nejmodernější schválené a kalibrované měřící přístroje PROFITEST Mtech.

V souvislosti s elektro revizní činností:

 • vypracováváme seznam objektů s určením revizních lhůt.
 • vypracováváme plán revizí elektrických zařízení a pravidelně jej aktualizujeme.
 • vytváříme evidenci elektro spotřebičů a nářadí.
 • zbavíme Vás hlídání jakékoliv lhůty elektro revizí. Měsíc před vypršením termínu pravidelné revize Vás sami kontaktujeme a na tuto skutečnost upozorníme.
 • odstraňujeme závady zjištěné při revizích elektrických zařízení - elektroinstalací
 • zajišťujeme pravidelnou údržbu elektroinstalace